ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ
USERNAME :
PASSWORD :
** ใช้ User และ Password เดียวกับการเข้าใช้งานระบบ การเข้าดูเงินเดือน**
มีปัญหาแนะนำและติชมที่ mail yuiying@tu.ac.th, boonlue@tu.ac.th  
    คู่มือผู้ดูแลระบบ   คู่มือสารบรรณ   คู่มือผู้ใช้
คู่มือ 1   คู่มือ 2   คู่มือ 3   คู่มือ 4
แนะนำ Internet explorer 10 หรือ สูงกว่า
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป(โดยย่อ)
1. Login เข้าสู่ระบบ
2. เข้าสู่หน้าจอ งานรอคุณ/หนังสือเวียน/งานติดตาม
3. คลิกที่งานด้านซ้าย จะแสดงรายละเอียดของงานนั้นทางด้านขวา
4. ผู้ใช้งานสามารถรับทราบ(ทางปุ่มรับทราบ ด้านล่างรายละเอียดทางด้านขวา หรือ เลือกรับทราบโดยการเลือกงานทางด้านซ้ายแล้วกดปุ่มรับทราบ
5. กรณีเลือกดำเนินการส่งต่อ จะเข้าสู่หน้าจอดำเนินการส่งต่อ กรอกรายละเอียดด้านซ้ายมือ เลือกผู้รับ(รายคน หรือ กลุ่ม)
6. เมนู ร่างหนังสือใหม่
    - เลือกผู้รับ (รายคน หรือ กลุ่ม)
    - เลือกการติดตามงาน และเลือกวันที่ติดตามงานเริ่มต้น ถึง สิ้นสุด
 7. เมนู สืบค้นงานทั้งหมด เป็นการสืบค้นงานทั้งหมดของตนเองเท่านั้น
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ(โดยย่อ)
เจ้าหน้าที่สารรรณจะมีเมนูเพิ่มมาดังนี้
1. เมนูหนังสือส่งออกภายนอกโดยหน่วยงาน
    - คลิกปุ่มเลือกหน่วยงาน (ไม่สามารถเลือกหน่วยงานตนเองได้)
    - กรอกข้อมูลด้านซ้ายมือ แนบไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย
    - คลิกปุ่ม ดำเนินการ ด้านขวามือ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานภายนอก
2. เมนูหนังสือส่งออกโดยบุคคลภายในหน่วยงาน
    - เลือกหนังสือที่บุคคลในหน่วยงานส่งมา ด้านซ้ายมือ
    - กดปุ่ม ดำเนินการต่อ
    - หน้าจอดำเนินการต่อ ด้านซ้ายมือ เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่ง ด้านขาวมือ ลงเลขส่งหนังสือและวันที่/เวลาส่ง แนบไฟล์ที่เกียวข้องอื่นๆ และดำเนินการส่งต่อ
3. เมนูรับหนังสือภายนอกที่เป็นเอกสาร กรณีต้องการส่งหนังสือภายนอกที่เปนเอกสารมาไปยังผู้รับภายในหน่วยงาน
    - เลือกผู้รับ (รายคน หรือ กลุ่ม)
    - เลือกการติดตามงาน และเลือกวันที่ติดตามงานเริ่มต้น ถึง สิ้นสุด
    - กรอกข้อมูลด้านซ้ายมือ แนบไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย
    - คลิกปุ่ม ดำเนินการ ด้านขวามือ เพื่อส่งไปยังผู้รับที่เลือกไว้
4. เมนูรับหนังสือภายนอกจากระบบ
    - คลิกเลือกหนังสือด้านซ้ายมือ เพื่อแสดงรายละเอียดด้านขวามือ
    - คลิกปุ่มดำเนินการต่อ
    - หน้าจอดำเนินการต่อ ด้านขวามือ กรอกคำสั่งการ เลือกผู้รับ หรือ กลุ่ม เลือกการติดตามงานพร้อมเลือกวันที่เริ่มต้น ถึง สิ้นสุด  แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กดปุ่ม ดำเนินการส่งต่อ
5. เมนู ร่างหนังสือเวียน
    - กรอกข้อมูลหนังสือเวียน แนบไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย
    - คลิกปุ่ม ดำเนินการ